Zásady ochrany osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů: MUDr. Tomáš Maťašovský, IČO: 11939923, se sídlem Průmyslová 306, 53701 Chrudim, tel: 704783285, mail: mudr.matasovsky@gmail.com
Název webové stránky, ke které se tyto podmínky zpracování vážou: www.mudrmatasovsky.cz
Tímto dokumentem bychom Vás chtěli informovat o tom, jakým způsobem budou zpracovány Vaše osobní údaje. Zpracování probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „GDPR“).
Osobní údaje zpracováváme jako správci osobních údajů, tedy určujeme účely a prostředky zpracování. Vzhledem k tomu, že oblast GDPR je poměrně složitá, neváhejte se na nás obrátit na výše uvedeném e-mailu a vše Vám srozumitelně vysvětlíme.

 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
  Zpracováváme následující informace:
  ➡ Osobní údaje, které nám předáte, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách
  ➡ Osobní údaje, které zpracováváme, když od nás odebíráte naše výrobky nebo služby. Osobní údaje se mohou lišit dle toho, jaké výrobky či služby od nás odebíráte, ovšem obecně jde o Vaše kontaktní údaje, adresní údaje, údaje potřebné pro vystavení faktury a zajištění fungování vzájemného smluvního vztahu. Tyto informace od Vás můžeme získávat v průběhu
  existence smluvního vztahu, prostřednictvím formulářů na webu, či prostřednictvím další komunikace s Vámi, při uzavírání smluv apod.
  ➡ Osobní údaje, které získáváme z nástrojů třetích stran, jež jsou nasazeny na našich webových stránkách. Může se konkrétně jednat o:
  ➡ Informace získané z Google Analytics a dalších nástrojů, který provozuje společnost Google Ireland Limited;
  ➡ Informace získané z Sklik, který provozuje Seznam.cz, a.s.;
  ➡ Osobní údaje uchazečů (např. adresa, datum narození, dosažené vzdělání, pohlaví, foto, telefon a e-mail) ze zaslaných životopisů. Data slouží pro nábor zaměstnanců a výběrové řízení.
  ➡ Osobní údaje, které uchováváme o našich pacientech jsou: věk, jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, e-mail, číslo pojištěnce, zdravotní stav apod.
 2. Účel a právní základ zpracování
  ➡ Osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím webových stránek využíváme pro následující účely:
  ➡ K tomu, abychom Vás kontaktovali a případně navázali vzájemnou spolupráci. Pokud spolupráci navážeme, je zpracování založeno na plnění vzájemného smluvního vztahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud spolupráci nenavážeme, je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění vzájemné komunikace.
  ➡ Pokud byste se na nás obrátili s požadavkem na poskytnutí podpory v souvislosti s odebíranými výrobky nebo službami, budeme tyto informace využívat pro účely vyřízení tohoto požadavku, a to na základě plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  ➡ Pokud jste uchazečem o zaměstnání, budeme Vaše osobní údaje zaslané v životopisech a dalších dokumentech souvisejících s náborem zpracovávat za účelem výběrového řízení a vzniku případného pracovněprávního vztahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje si můžeme ponechat po přiměřeně dlouhou dobu i po skončení výběrového řízení, pro případ, že by se daná pozice opět uvolnila, či bychom Vám chtěli nabídnout obdobnou pozici. Podrobnější informace o zpracování v souvislosti s náborem Vám rádi sdělíme v průběhu výběrových řízení.
  ➡ Osobní údaje, které zpracováváme když od nás odebíráte naše výrobky nebo služby zpracováváme právě pro to, abychom Vám naše výrobky nebo služby mohli poskytnout. Právním základem je plnění vzájemných smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zároveň se potřebujeme chránit při případných soudních sporech a při žádostech, které na nás mohou státní
  orgány vznášet, proto budeme osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zákon nám může také uložit povinnost Vaše osobní údaje ukládat po určitou dobu, poté budeme osobní údaje zpracovávat na základě plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
  ➡ Osobní údaje, které získáváme z nástrojů třetích stran, jež jsou nasazeny na našich webových stránkách, případně z našich vlastních nasazených nástrojů, můžeme využívat pro různé účely a vždy bude záležet na tom, jaké nástroje aktuálně využíváme. Může jít o nástroje, které nám pomáhají s analytikou na našich webových stránkách, s měřením návštěvnosti, nahráváním Vaší aktivity apod. Nejčastěji však využíváme nástroje pro analytické činnosti a zjišťování, jakým způsobem využíváte naše webové stránky či kolik lidí tyto stránky navštěvuje. Právním základem tak bude náš oprávněný zájem, který spočívá ve zlepšení našeho zboží a služeb a webových stránek dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  ➡ Využívané nástroje fungující ve většině případů na tzv. souborech cookies, které jsou ukládány do Vašeho prohlížeče. Konkrétní výčet cookies naleznete v informační liště, která je umístěna na webových stránkách, když na ně vstoupíte. K uložení cookies budeme vyžadovat Váš aktivní souhlas.
  Vaše osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad na základě plnění vzájemné smlouvy nebo Vašeho požadavku, na základě plnění našich zákonných povinností, na základě našeho oprávněného zájmu anebo na základě Vašeho případného souhlasu, uděleného pro konkrétní zpracování. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas. V takovém případě Vás budeme informovat a o souhlas Vás požádáme. Pokud souhlas potřebný není, předem Vás informujeme o novém rozsahu zpracování. Může se stát, že Vám od nás přijde e-mail. Pokud tento e-mail souvisí s poskytováním našich služeb nebo zboží, případně souvisí se zodpovězením na Váš dotaz, který jste vznesli prostřednictvím našich formulářů, činíme tak na základě smluvního vztahu či našeho oprávněného zájmu.
 3. Příjemci osobních údajů
  Naše společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů, proto osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu.
  K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:
  ➡ orgány státní správy dle našich zákonných povinností, zejména Finanční správa České republiky a Česká správa sociálního zabezpečení, případně další orgány pro obhajobu právních nároků, či na základě oficiální výzvy, kterou nám zašlou;
  ➡ společnost zajišťující správu našich webových stránek a analytických nástrojů na webu.
  ➡ poskytovatelé serverových, webových, cloudových nebo IT služeb:
  ➡ WordPress, SiteGround Spain S.L., Gransy s.r.o.
  ➡ poskytovatelé účetních služeb:
  ➡ Externí účetní se sídlem v České republice.
  Pokud máte zájem vědět, komu jsou Vaše osobní údaje sdíleny, napište nám na naši e-mailovou adresu a tyto informace Vám poskytneme. V případě, že budeme využívat poskytovatele nacházející se ve třetích zemích, budeme osobní údaje předávat pouze za předpokladu, že pro předání budou existovat vhodné záruky.
 4. Doba uchování osobních údajů
  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny. Nutnost doby uchování se pro různé typy údajů v kontextu různých výrobků a služeb může lišit, a proto se bude lišit i skutečná doba uchovávání. Mezi
  kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:
  ➡ Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování našich produktů či služeb a pro zajištění chodu naší společnosti? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování našich výrobků či služeb, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
  ➡ Poskytujete nám své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat? Pokud ano, budeme je uchovávat po tuto dobu.
  ➡ Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.
  ➡ Zavedli jsme a oznámili jsme konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.
  ➡ Poskytl jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s Vaším
  souhlasem.
  ➡ Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s těmito závazky. Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.
  ➡ Pokud od nás dostáváte obchodní sdělení, budeme je posílat tak dlouho, dokud nám jejich zasílání neodmítnete, případě po dobu, která je uvedena v textaci, když se přihlašujete k odběru, nebo nám dáváte souhlas s jejich zasíláním.
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva?
  Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
  ➡ právo na přístup k osobním údajům;
  ➡ právo na opravu;
  ➡ právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  ➡ právo na omezení zpracování údajů;
  ➡ právo vznést námitku proti zpracování;
  ➡ právo na přenositelnost údajů;
  ➡ právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
  ➡ právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
  Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
  Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.
  Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme
  Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti
  zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále
  zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.
  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že pokud jste nám pro určitý účel udělili souhlas (například v souvislosti s obchodními sděleními), máte právo jej kdykoliv odvolat, a to například kontaktováním na níže uvedené e-mailové adrese. Pokud Vám posíláme obchodní sdělení na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas odvolat také odhlášením se v každém jednotlivém obchodním sdělení. Konkrétní pravidla pro odvolání souhlasu vždy poskytneme při získání souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
  Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.
  Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím nás na e-mailové adrese mudr.matasovsky@gmail.com. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.
  Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).
  ZMĚNY ZÁSAD
  Naše zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na www.jhpraktik.cz a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad oznamovat e-mailem).
  Předchozí verze těchto zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.
  Tyto zásady jsou účinné od 15.3.2022